Moscow, Bolshaya Yushunskaya str., 1A / metro Sevastopol, Kakhovskaya +7 (495) 318-00-00

Contact

Address


Bolshaya Yushunskaya str., 1A, buildings 1, 2, 5

Reservation:

+7 (495) 318-00-00

reservation@sevastopol-hotel.ru

Sales:

+7 (495) 318-71-61

sales@sevastopol-hotel.ru

Restaurant:

+7 (495) 318-87-90


We'll call you back if you leave your phone.